Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοινώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένα Ύδρας

Ιουλ 03, 2017, 18:25

Ανακοινώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο έργου: Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας με φορέα έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή

τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με λήξη της δημόσιας διαβούλευσης τη 18/8/17.

Περισσότερα:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 45/Β΄/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το υπ’ αρ. πρωτ. 83551/6057/17 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Εκπόνηση Πλαισίου ‘Εργων Ανάπτυξης Λιμένα Ύδρας», υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η, α/α: (Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες)

Β) θέση έργου: Δήμος ‘Υδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 30/6/17- 18/8/17

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 3/7/17- 4/8/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 7/8/17- 21/8/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)